Garantii

Donna Nordica vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Donna Nordica kohustus. Donna Nordica kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud ettevõtja üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

  • Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud kliendi süül;
  • Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
  • Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
  • Puudub ostu sooritamist tõendav dokumendi koopia.
Garantii

Juhul, kui kliendi ja Donna Nordica vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Donna Nordica poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Donna Nordica vastab kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@donnanordica.com.

Juhul, kui klient ja Donna Nordica ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kliendi ja Donna Nordica vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.